Oferty pracy Kujawsko-Pomorskie

2018-02-21
Dodano

GENERALNA DYREKCJA DRÓG...
Pracodawca

Warunki pracyWarunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:1. Praca na tym stanowisku wymaga dyspozycyjności oraz związana jest z odbywaniem wyjazdów służbowych na terenie kraju (w tym polegających na przeprowadzaniu wizji lokalnych w terenie, radach budowy w trakcie realizacji zadań inwestycyjnych, udziału w naradach, szkoleniach, konferencjach oraz pracach międzyoddziałowych grup zadaniowych). 2. Obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych.3. Zagrożenie korupcją.Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:1. Praca w pomieszczeniach biurowych, z wykorzystaniem komputera, urządzeń biurowych, a także sporadycznie w pomieszczeniach laboratoryjnych z wykorzystaniem specjalistycznych przyrządów kontrolnych i pomiarowych.2. Budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac, a także nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.3. Praca w terenie.4. Praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym. Zakres zadań
  • koordynowanie oraz prowadzenie okresowej kontroli dróg w zakresie zgodności z obowiązującymi przepisami w obszarze eksploatacji, utrzymania i ochrony, koordynowanie oraz prowadzenie okresowej kontroli autostrady w zakresie zgodności budowy i eksploatacji z udzieloną koncesją, warunkami umowy koncesyjnej i obowiązującymi przepisami w zakresie utrzymania i ochrony autostrady,
  • przygotowywanie propozycji potrzeb rzeczowych wynikających z obserwacji terenowych w zakresie utrzymania dróg, prowadzenie i monitorowanie prac związanych z przygotowaniem ewidencji ilościowo – wartościowej środków trwałych – dróg w formie wykazu posiadającego cechy księgi inwentarzowej,
  • przygotowywanie potrzeb rzeczowych i finansowych w zakresie budowy, remontów i przebudowy sieci drogowej, prowadzenie systemu Highway Development and Management,
  • współpraca z Wydziałem Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i Zarządzania Ruchem w zakresie organizacji okresowych pomiarów ruchu, budowy i eksploatacji stacji ciągłych pomiarów ruchu, udostępniania danych dotyczących ruchu drogowego,
  • opracowywanie raportów i zestawień w zakresie stanu technicznego dróg (protokoły roczne i pięcioletnie), współpraca z Centralą w zakresie gromadzenia danych o nośności dróg do 10 ton/oś i 11,5 ton/oś w celu ochrony i optymalnego wykorzystania istniejącej sieci drogowej,
  • koordynowanie procesu dokonywania kontroli oceny stanu technicznego dróg przez Terenowych Inspektorów Drogowych w Rejonach w celu określenia właściwych zakresów rzeczowych i finansowych niezbędnych do procesu planowania na terenie działania poszczególnych Rejonów,
  • udział w odbiorach (ostatecznych i pogwarancyjnych) wykonanych robót na drogach w celu prawidłowej realizacji ustawowych zadań Oddziału jako zarządcy drogi,

2018-02-20
Dodano

BANIMEX
Pracodawca

Miejsce pracy: Polska

2018-02-20
Dodano

BANIMEX
Pracodawca

Miejsce pracy: Polska

2018-02-20
Dodano

BANIMEX
Pracodawca

Miejsce pracy: Polska

2018-02-20
Dodano

BANIMEX
Pracodawca

Miejsce pracy: Polska

2018-02-20
Dodano

BANIMEX
Pracodawca

Miejsce pracy: Polska

2018-02-20
Dodano

BANIMEX
Pracodawca

Miejsce pracy: Polska

2018-02-20
Dodano

BANIMEX
Pracodawca

Miejsce pracy: Polska

2018-02-20
Dodano

BANIMEX
Pracodawca

Miejsce pracy: Polska

2018-02-20
Dodano

BANIMEX
Pracodawca

Miejsce pracy: Polska